Friday, November 28, 2008

Zanthozylem

Zanthozylem americanum or prickley-ash is a native midwestern shrub.

No comments: